ВИКЛАДАЧІ КАФЕДРИ
Вацлавський Олег Іванович

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання:

Посада: доцент

Кабінет: 11305

Телефон: 10-139

Електронна пошта: vatslavskyi.oleh@gmail.com

Публікації:

1. Вацлавський О. І. Аналіз функціонування бюджетного контролю на місцевому рівні. Вісник Одеського національного університету. 2017. Випуск 4 (57). С. 101 – 106., ( .

2. Вацлавський О. І. Оцінка ефективності бюджетного контролю в Україні. Світ фінансів. 2017. №2. С. 42 – 53, ( .

3. Вацлавський О. І. Перспективи запровадження зарубіжного досвіду бюджетного контролю в контексті євроінтеграції України. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2017. Випуск 24. С. 62 – 64, ( .

4. Вацлавський О. І. Питання вдосконалення державного фінансового аудиту в Україні. Наука молода. 2016. №24. С. 41 – 47., .

5. Вацлавський О. І. Роль громадського фінансового контролю в процесі формування та виконання місцевих бюджетів. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2016. Випуск 10. С. 77 – 81., ( .

6. Вацлавський О. І. Теоретичний підхід визначення змісту бюджетного контролю. Ефективна економіка. 2016. №3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua., .

7. Вацлавський О. І. Особливості здійснення аудиторського та громадського контролю на місцевому рівні. Формування фінансового механізму сталого розвитку України: монографія / за ред. д-ра екон. наук, проф. О. П. Кириленко та д-ра екон. наук, доц. О. І. Тулай. Тернопіль: ТНЕУ, 2017. (особистий внесок автора: підрозділ 1.16, С. 148 – 157).

8. Вацлавський О. І. Критерії та показники оцінки ефективності контролю за використанням коштів місцевих бюджетів. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2019. Випуск 25. С. 39 – 43.

Гузела Ірина Анатоліївна

Науковий ступінь:

Вчене звання:

Посада: викладач

Кабінет: 11305

Телефон: 10-139

Електронна пошта: huzela1996@ukr.net

Публікації:

1. Гузела, І. А. Проблеми і напрямки модернізації податкового регулювання в Україні / І. А. Гузела, О. М. Десятнюк // Світ фінансів. – 2018. - №3(56). – С. 58-68.

2. Гузела, І. А. Теоретико - методичні підходи до аналізу фінансових результатів діяльності страховиків України / І. А. Гузела // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Економіка. – 2018. - №11(39). – С. 115-121.

3. Huzela I. (2019) Assessment of the competitive environment of the health insurance market / Huzela I., Kneysler O., Kryvytska O., Shupa L // Journal Problems and Perspective in Management. – Vol. 17(2). – p. 541-549.

4. Huzela I. (2019) Initial methodological dominants of the tax regulation of the insurance market / Huzela I. // European Journal of Economics and Management. – Vol. 5(3). – p. 6-13.

Гуцал Ігор Степанович

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Посада: професор

Кабінет: 11305

Телефон: 10-139

Електронна пошта: i.hutsal@wunu.edu.ua

Публікації:

1. Гуцал І.С. Роль банків як фінансових посередників та вдосконалення їх взаємовідносин зі суб’єктами господарювання // Теоретико-методологічні домінанти формування та пріоритети розвитку ринку фінансових послуг України [Текст] : монографія / [О. В. Кнейслер, І. С. Гуцал, О. Р. Квасовський та ін.] ; за ред. О. В. Кнейслер. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю.В., 2017. – 246 с. (особистий внесок автора: підрозд. 4.1, С. 218-235).

2. Гуцал І.С. Глобалізація та шляхи розвитку вітчизняної банківської системи // Управління фінансами суб’єктів господарювання в умовах глобальної трансформації [Текст] : монографія / За ред. д.е.н., проф. І.С. Гуцала. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – 484 с. (особистий внесок автора: підрозд. 2.1, С. 135-174).

3. Гуцал І.С. Створення інфраструктури розвитку малого бізнесу в Україні [Текст] / І.С. Гуцал // Проблеми і перспективи економіки та управління: науковий журнал. Черніг. нац. технол. ун-т. – 2016. – № 1(5). – С. 208-213. .

4. Гуцал І.С. Удосконалення взаємодії малих та середніх підприємств і банків у кредитних взаємовідносинах [Текст] / І.С. Гуцал // Світ фінансів – 2018. – Випуск 1(54). – С.95-103. .

Кнейслер Ольга Володимирівна

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Посада: завідувач кафедри

Кабінет: 11305

Телефон: 10-139

Електронна пошта: o.kneisler@wunu.edu.ua

Публікації:

1. Kneysler O. Problematic aspects and reformation trends of insurance market state regulation in Ukraine / О. Kneysler // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 11 (173). – С. 331–336 .

2. Kneysler O. Structural-functional approach in the world-theoretical knowledge of territorial communities / Christopher Daniel Colell, O. V. Kneysler, N. Ya. Spasiv, І. М. Fedorovych // Financial and credit activity: problems of theory and practice. – 2019. – Vol. 1. № 28. – С. 450-460 .

3. Kneysler O. Assessment of the competitive environment of the health insurance market / O. Kneysler, O. Kryvytska, L. Shupa, I. Huzela // Problems and Perspectives in Management. – 2019. – Vol. 17. Issue #2. – P. 541-549 .

4. Kneysler O. Deposit policy of Ukrainian banks: current realities and prospects / O. Kneysler, N. Spasiv, L. Marynchak, I. Khomyn // Banks and Bank Systems. 2019. – Vol. 14. Issue #2. – Р. 76-88 .

5. Кнейслер О. В. Теоретико-прагматичні підходи до визначення фінансових потоків / О. В. Кнейслер // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: збірник наукових праць. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 28. – С. 113–118 ( .

6. Кнейслер О. В. Інновації як вектор розвитку та модернізації депозитної діяльності банківських установ / О. В. Кнейслер, Л. Р. Маринчак // Світ фінансів. – 2015. – № 2. – C. 72–82. .

7. Кнейслер О. В. Медичне страхування у системі страхового захисту: сутність та проблеми ідентифікації / О. В. Кнейслер, Л. З. Шупа // Інноваційна економіка. – Тернопіль, 2015. – № 3 (58). – С. 202–208 ( .

8. Кнейслер О. В. Формування системи управління фінансовими потоками страхових компаній / О. В. Кнейслер // Схід. Серія “Економічні науки”. – Донецьк, 2015. – № 5 (137). – С. 55–59 .

9. Кнейслер О. Проблеми інституційно-правового забезпечення асистанської діяльності на страховому ринку України / О. Кнейслер, О. Камінська // Світ фінансів. – 2016. – Вип. 1 (46). – С. 192-205 .

10. Кнейслер О. В. Теретико-прагматичні підходи до оцінки фінансової стійкості суб’єктів господарювання / О.В. Кнейслер, Н.І. Налукова // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: Науковий журнал. – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2017. – Вип. 4(32). – С. 45–50 ( .

11. Кнейслер О. В. Оптимізація ціноутворення на ринку добровільного медичного страхування / О. В. Кнейслер, Л. З. Шупа // Світ фінансів. – 2017. – Вип. № 3 (52). – С. 7–18 .

12. Кнейслер О. В. Вектор розвитку медичного страхування у контексті сучасної медичної реформи в Україні / О. В. Кнейслер, Л. З. Шупа // Світ фінансів. – 2018. – Вип. 4. – С. 148-156 .

13. Кнейслер О.В. Парадигма управління фінансовими потоками страхових компаній // Управління фінансами суб’єктів господарювання в умовах глобальної трансформації: монографія / за ред. І. С. Гуцала. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – 484 с. (особистий внесок автора: підрозд. 4.1, С. 307-347).

14. Kneisler O. Methodological problems of institutional environment of the health insurance market. Modern determinants of fiscal policy: local and international dimension: Monograph. / ed. by A. Krysovatyy, Gospodarowicz A. – Wroclaw: 2016. – Р. 115-124.

15. Кнейслер О. В. Інституціональні засади асистансу на страховому ринку України // Теоретико-методологічні домінанти формування та пріоритети розвитку ринку фінансових послуг України: монографія / За ред. д.е.н., проф. О.В. Кнейслер. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю.В., 2017. – 244 с. (особистий внесок автора: 0,5 др. арк).

16. Кнейслер О. В. Медичне страхування в Україні: реалії функціонування та перспективи розвитку: монографія / О. В. Кнейслер, Л. З. Шупа; за ред. д.е.н., професора О. В. Кнейслер. – Тернопіль: Осадца Ю. В., 2018. – 192 с. (особистий внесок автора: 3,9 др. арк).

17. Кнейслер О. В. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: навчальний посібник / О. В. Кнейслер, І. С. Гуцал, О. Р. Квасовський, Н. Я. Спасів. – Тернопіль: Вектор, 2016. – 388 с. (особистий внесок автора: теми 1, 6, 7, с. 103).

18. Кнейслер О. В. Фінансові ризики суб’єктів господарювання: навчальний посібник / Т. В. Письменна, В. В. Костецький, Н. П. Лубкей; за ред. д-ра екон. наук, професора Кнейслер О. В. – Тернопіль: ВЦ «Вектор», 2017. – 138 с.

19. Методичні вказівки до підготовки, оформлення та захисту дипломних робіт за освітньо-кваліфікаційними рівнями “спеціаліст” і “магістр” спеціальності “фінанси і кредит” / Кнейслер О. В., Островська Г. Й. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 56 с.

20. Навчально-методичний комплекс з дисципліни “Страховий менеджмент” для студентів денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” спеціальності 8.03050801 “Фінанси і кредит” галузі знань – 0305 “Економіка і підприємництво” / Кнейслер О. В., Налукова Н. І. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 60 с.

21. Навчально-методичний комплекс з дисципліни “Страхування” для студентів денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” спеціальності 6.030508 “Фінанси і кредит” галузі знань – 0305 “Економіка і підприємництво” / Кнейслер О. В., Налукова Н. І. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 140 с.

22. Практикум з дисципліни “Стратегія і тактика фінансової діяльності” для студентів спеціальності 8.03050801 “Фінанси і кредит” (усіх форм навчання) / Кнейслер О. В., Островська Г. Й. - Тернопіль: “Економічна думка”, 2015. – 262 с.

23. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання» для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр» / Кнейслер О. В., Спасів Н. Я. - Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – 62 с.

24. Методичні вказівки до виконання, оформлення і захисту міждисциплінарної курсової роботи для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво” спеціальності 8.03050801 “Фінанси і кредит” освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр” / Кнейслер О. В., Письменна Т. В. - Тернопіль: ВЦ “Вектор”, 2016. – 20 с.

25. Практикум з дисципліни “Страхування” для студентів денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” напряму підготовки – 6.030508 “Фінанси і кредит” галузі знань – 0305 Економіка і підприємництво // Кнейслер О. В., Налукова Н. І. - Тернопіль: ТНЕУ, 2016. – 164 с.

26. Робочий зошит з вивчення дисципліни “Фінансова діяльність суб’єктів господарювання” для студентів галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво” напряму підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит”, освітньо-кваліфікаційний рівень “Бакалавр” / Кнейслер О. В., Спасів Н. Я. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 44 с.

Костецький Володимир Володимирович

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: доцент

Кабінет: 11305

Телефон: 10-139

Електронна пошта: v.kostetskyi@wunu.edu.ua

Публікації:

1. Костецький В.В. Вплив інноваційної діяльності суб’єктів господарювання на інноваційний розвиток економіки держави. Світ фінансів. 2019. Вип. 1. С. 132-144. .

2. Костецький В.В., Бутов А.М. Управління фінансовими потоками підприємств з позиції фінансової логістики. Інноваційна економіка. 2018. № 3-4(74). С. 139-145. .

3. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space : Monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler et al. ; edited by Doctor of Economics, Prof. Andriy Krysovatyy. Ternopil: TNEU, 2017. 388 p.

4. Фінансові ризики суб’єктів господарювання: навчальний посібник / Т. В. Письменна, В. В. Костецький, Н. П. Лубкей; за ред. д-ра екон. наук, професора Кнейслер О. В. Тернопіль: ВЦ «Вектор», 2017. 138 с.

5. Костецький В.В. Проблеми створення та перспективи функціонування фінансових супермаркетів в Україні // Теоретико-методологічні домінанти формування та пріоритети розвитку ринку фінансових послуг України [Текст]: монографія / За ред. д.е.н., проф. О.В. Кнейслер. Тернопіль : ФОП Осадца Ю.В., 2017. 246 с. (особистий внесок автора: підрозд. 3.3, С. 184-201).

6. Костецький В.В., Бутов А.М. Фінансовий супермаркет як складова моделі системи підвищення якості надання фінансових послуг. Світ фінансів. 2017. Випуск 3(52). С. 60-70. .

7. Костецький В.В. Санація підприємства як дієвий механізм фінансової стабілізації його діяльності. Світ фінансів. 2016. Випуск 4(49). С. 108-119. .

8. Костецький В.В. Особливості здійснення фінансового оздоровлення підприємства. Економічний аналіз. 2016. Том 26. № 1. С. 50-57. .

9. Фінанси підприємств: Навчально-методичний комплекс з вивчення дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання / О.Р. Квасовський, В.В. Костецький, І.Ф. Стефанів. Тернопіль: Вектор, 2016. 332 с.

10. Костецький В.В., Рендович П.М. Роль та значення корпоративної соціальної відповідальності як складової управління фінансами підприємств. Причорноморські економічні студії. 2016. Випуск 6. С. 150-153. .

11. Костецький В.В., Бутов А.М. Особливості формування інвестиційних ресурсів підприємства в сучасних економічних умовах. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки. 2015. Випуск 15. Ч.1. С. 137-140. .

12. Костецький В.В. Проблеми та перспективи фінансового забезпечення інноваційної діяльності підприємств // Управління фінансами суб’єктів господарювання в умовах глобальної трансформації [Текст] : монографія / За ред. д.е.н., проф. І.С. Гуцала. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. 484 с. (особистий внесок автора: підрозд. 1.3, С. 51-65).

13. Робочий зошит для виконання комплексного практичного індивідуального завдання з дисципліни «Фінанси підприємств» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної форми навчання / О.Р. Квасовський, В.В, Костецький. – Тернопіль, 2018. – 52 с.

Кулина Галина Миронівна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання:

Посада: доцент

Кабінет: 11305

Телефон: 10-139

Електронна пошта: h.latsyk@wunu.edu.ua

Публікації:

1. Кулина Г. М. Пріоритети розвитку конкуренто-спроможного ринку страхових послуг / Г. М. Кулина // Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів господарської діяльності: теоретичні, практичні та освітянські аспекти: Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції (28-29 березня 2019 р.). – Дніпро: НМетА.

2. Кулина Г. М. Імплементація інформаційних технологій на фінансовому ринку: соціокультурна і національна ідентифікація / Л. М. Алексеєнко, Г. М. Кулина // Economic and Legal Foundations of the Public Transformations in Conditions of Financial Globalization : monograph / edited by Yu. Pasichnyk − Yunona Publishing, New York, USA, 2018. − Р. 51-59.

3. Кулина Г. М. Модифікація операцій з цінними паперами на фінансовому ринку в умовах формування цифрової економіки / Л. М. Алексеєнко, Г. М. Кулина // Формування ринкової економіки України. – 2018. – Вип. 40. – Ч. 1. – С. 3-9.

4. Кулина Г. М. Модернізація фінансових технологій на ринку страхових послуг в умовах розвитку Інтернет-страхування практика / Л. М. Алексеєнко, Г. М. Кулина // Економічний простір: зб. наук. праць. – Дніпро: ПДАБА, 2018. – № 135. – С. 150-161 ( .

5. Кулина Г. М. Фінансові технології як каталізатори економічного зростання: національні виміри та світова практика / Г. М. Кулина // Ефективна економіка. – 2018. – № 2 ( .

6. Кулина Г. М. Вектори модернізації страхової діяльності в Україні // Теоретико-методологічні домінанти формування та пріоритети розвитку ринку фінансових послуг України [Текст]: монографія / За ред. д.е.н., проф. О. В. Кнейслер. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю.В., 2017. – 246 с. (особистий внесок автора: підрозд. 2.6, С. 144–156).

7. Кулина Г. М. Застосування новітніх інформаційних технологій у сфері страхового бізнесу [Текст] / Г. М. Кулина // Матеріали ІV Міжнародної наук.-практ. конф. «Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: виклики постіндустріальної економіки» (Львів, 18–19 травня 2017 р.). – Львів: В-во Львівської політехніки, 2017. – С. 724–725.

8. Кулина Г. М. Вектори модернізації страхової діяльності в Україні / Г. М. Кулина // Теоретико-методологічні домінанти формування та пріоритети розвитку ринку фінансових послуг України : монографія / За ред. д.е.н., проф. О. В. Кнейслер. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю.В., 2017. – С. 144–156.

9. Kulyna H. Life insurance market in Ukraine: problems of functioning and the European development vector / H. Kulyna, P. Rendovych // Modern tendencies of fiscal policy in European economic space : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler et al. ; edited by Doctor of Economics, Prof. Andriy Krysovatyy. – Ternopil: TNEU, 2017. – P. 338–346.

10. Кулина Г. Практика та проблематика функціонування світового ринку страхових послуг в умовах зміни парадигми розвитку / Г. М. Кулина, Я. М. Фаріон // Світ фінансів. – 2017. – № 3 (52). – С. 48–59.

Лещук Віктор Пилипович

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: професор

Кабінет: 11305

Телефон: 10-139

Електронна пошта: kaf.fshs@wunu.edu.ua

Публікації:

1. Фінансовий капітал фінансово-промислових груп: формування, використання та перспективи розвитку. Монографія. Луцьк, 2011. – 476 с.

2. Структуризація чинників впливу зовнішнього середовища на інноваційні бізнес-процеси підприємства за ступенем ризику. / В.Лещук, О.Полінкевич // Актуальні проблеми економіки: науковий економічний журнал. – Київ. – 2014. – № 1 (151). – С. 210-214.

3. Механізм стимулювання інноваційної спроможності підприємств. / В.Лещук, В.Нижник // Актуальні проблеми економіки: науковий економічний журнал. – Київ. – 2015. – № 1 (163). – С. 173-178.

4. Умови переходу на процесне управління промисловими підприємствами в новій економіці / В.Лещук // Актуальні проблеми економіки: науковий економічний журнал. – Київ. – 2015. – № 6 (168). – С. 34-38.

5. Процесне управління підприємствами на засадах корпоративної соціальної відповідальності бізнесу / О.М. Полінкевич, В.П. Лещук // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – 2017. – № 3. – С. 24-28 http://nbuv.gov.ua/UJRN/echcenu_2017_3_11

6. Нейронна мережа кількості бізнес-процесів на машинобудівному підприємстві // О.М. Полінкевич, Л.Г. Ліпич, В.П. Лещук // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. – 2017. – Випуск 17. – Серія економічна. – С. 129-136

7. Комплексна модель гармонізації конкурентного середовища мультинаціональних корпорацій / О.М. Полінкевич, В.П. Лещук // Економічні науки. Серія «Економіка та менеджмент»: зб. наук. праць. Луцьк. нац. техн. ун-ту. – Луцьк, 2017. – Вип. 14

8. Оцінювання персоналу машинобудівних корпорацій України та Польщі / О.М. Полінкевич, В.П. Лещук // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – 2018. – № 1 (13). – С. 36-41 http://nbuv.gov.ua/UJRN/echcenu_2018_1_113

9. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №87801 від 16.04.2019 р. Навчальний посібник «Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва». Автори Лещук В.П., Кравчук О.М.

10. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №88067 від 2.05.2019 р. Навчальний посібник «Фінансова санація та банкрутство підприємств». Автори Лещук В.П., Кравчук О.М.

11. Фінансова санація та банкрутство підприємств: навч. посіб. / О. М. Полінкевич, В. П. Лещук. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 420 с.

12. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва: навч. посіб. / О. М. Кравчук, В. П. Лещук.– К.: Центр учбової літератури, 2009. – 508 с.

Лубкей Надія Петрівна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: доцент

Кабінет: 11305

Телефон: 10-139

Електронна пошта: lubkey@ukr.net

Публікації:

1. Лубкей Н.П. Cтановлення та проблеми розвитку ринку фінансових послуг // Теоретико-методологічні домінанти формування та пріоритети розвитку ринку фінансових послуг України [Текст]: монографія / За ред. д.е.н., проф. О.В. Кнейслер. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю.В., 2017. –246 с. (особистий внесок автора: підрозд. 1.1, С. 7-20).

2. Лубкей Н.П. Використання методів експертної оцінки в управлінні фінансовими ризиками [Текст] / Н.П. Лубкей // Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції «Теорія і практика стратегічного управління розвитком галузевих і регіональних суспільних систем» (11-13 жовтня 2017 р.). – Івано-Франківськ, 2017. – С. 237-238.

3. Лубкей Н.П. Проблеми формування ефективної інноваційної інфраструктури в Україні [Текст] / Н.П. Лубкей // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: виклики постіндустріальної економіки», Львів, 18-19 травня 2017 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки. – С. 733-735.

4. Лубкей Н.П. Державні цінні папери як інструмент боргової політики держави [Текст]/ Н.П. Лубкей // Глобальні та національні проблеми економіки : електронне наукове фахове видання. Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського. – 2016. – № 14. – С. 824-828 .

5. Лубкей Н. П. Учасники фінансового ринку, їх функції [Текст] / Фінансовий ринок: навч. посіб. / Л.М. Алексеєнко, В.М. Стецько та ін. – Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2016. – С.4-5, 42-59.

6. Лубкей Н.П. Фінансові посередники: сутність, види та роль на фінансовому ринку [Текст] / Н.П. Лубкей // Формування єдиного європейського фінансового простору та розвиток світової фінансової думки : збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, 25 травня 2016 р., Тернопіль / Відп. ред. О. В. Кнейслер. – Тернопіль : Вектор, 2016. – 160 с. – C. 131-135.

7. Лубкей Н. П. Система управління оборотними активами підприємства / Н.П. Лубкей, С.П. Крамарчук // Інфраструктура ринку. – 2018. – Випуск № 22. – С. 86-91. ( .

8. Лубкей Н. П. Проблеми застосування вартісно-орієнтованого підходу в управлінні вітчизняними підприємствами / Н.П. Лубкей //Актуальні проблеми економіки та управління в епоху глобальних викликів і загроз : Зб. мат.-лів всеукр. наук.-практ. конф., Дніпро, 26-27 квіт. 2018 р. – В 2-х томах. – Т. 1. / Нац. метал. академія України. – 2018. – 390 с. – С. 184-186.

Луцишин Олег Орестович

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: доцент

Кабінет: 11305

Телефон: 10-139

Електронна пошта: o.lutsyshyn@wunu.edu.ua

Публікації:

1. Луцишин О.О. Гетерогенизация институциональной архитектуры геофинансового пространства [Текст] / З.О. Луцишин, Н.Я. Кравчук, О.О. Луцишин та ін. / Современные проблемы финансовой глобализации: вызовы, риски, инновационные сдвиги и лидерство / Под ред. З.О. Луцишин, Н.Я. Кравчук, Т.А. Фроловой. – Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała. – 2017. – С. 31-60. .

2. Architecture institutionnelle de l’espace geofinancier a la dimension du nouvel ordre economique [Текст] / Н.Я. Кравчук, О.О. Луцишин / Economic and social development of Ukraine in XXI century: national vision and globalization challenges: Collection of scientific articles. – Dradt2Digital Publishing House, 2017. – P. 17-20.

3. Луцишин О. Проблеми і перспективи розвитку страхового ринку України [Текст] / О.О. Луцишин, С.П. Данильчук // Наука Молода. – 2016. – № 24. – С. 81-88. .

4. Луцишин О.О. Аналітичний огляд інфраструктури фінансового ринку України: інституційний аспект [Текст] / Т.О. Кізима, О.О. Луцишин // Наукові записки Національного університету «Острозька академія», Серія «Економіка». – 2016. – №. 30. – С. 63-68. .

5. Луцишин О.О. Проблеми і перспективи розвитку страхового ринку України [Текст] / О.О. Луцишин, С.П. Данильчук / Актуальні проблеми корпоративних фінансів та фінансових ринків в умовах глобалізації: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів, молодих вчених, 12 квітня 2016 р., Тернопіль / Відп. ред. О.В.Кнейслер. – Тернопіль: Вектор, 2016. – С. 167-169.

6. Луцишин О.О. Ризики в діяльності фінансових установ України // Управління фінансами суб’єктів господарювання в умовах глобальної трансформації [Текст] : монографія / За ред. д.е.н., проф. І.С. Гуцала. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – 484 с. (особистий внесок автора: підрозд. 3.4, С. 293-306).

7. Фінансовий ринок. Навчальний посібник / Алексеєнко Л. М., Стецько М. В., Кулина Г. М. [та ін.] Тернопіль : Паляниця В.А., 2016. 190 с.

8. Луцишин О.О., Стецько М.В. Ринок фінансових послуг. Навчально-методичний комплекс. Тернопіль : Паляниця В. А., 2016. – 123 с.

9. Ринок фінансових послуг. Навчальний посібник / Л. М. Алексеєнко, О.Р. Квасовський, О.О. Луцишин, П.М. Рендович, М.В. Стецько. Тернопіль : ФОП Паляниця В.А., 2018. 273 с.

10. Луцишин О.О. Системні детермінанти формування неофінансового порядку в умовах нерівноважного глобального розвитку. Світ фінансів. Випуск 4. 2018. С. 20-39.

Мартинюк Василь Федорович

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: директор Коледжу економіки, права та інформаційних технологій ЗУНУ

Кабінет: 11305

Телефон: 10-139

Електронна пошта: kaf_fshs@wunu.edu.ua

Публікації:

1. Місцеві фінанси [Текст]: навч. посібник / Н.Я Спасів, Л.Т. Гораль, В.Ф. Мартинюк, Л.Р. Маринчак. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. – 328 с.

Письменна Тетяна Валеріївна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання:

Посада: доцент

Кабінет: 11305

Телефон: 10-139

Електронна пошта: t.pysmenna@wunu.edu.ua

Публікації:

1. Письменна Т. В. Управління фінансовими ризиками на підприємстві: теоретичний аспект. Управління фінансами суб’єктів господарювання в умовах глобальної трансформації: монографія / за ред. І. С. Гуцала. Тернопіль: ТНЕУ, 2015. Підрозд. 1.6. С. 102–116.

2. Письменна Т. В. Розвиток ринку страхових послуг України: оцінка тенденцій та визначення перспектив. Теоретико-методологічні домінанти формування та пріоритети розвитку ринку фінансових послуг України: монографія / за ред. О. В. Кнейслер. Тернопіль: ФОП Осадца Ю. В., 2017. Підрозд. 2.3. C. 84–95.

3. Письменна Т. В. Фінансові ризики в господарській діяльності підприємства. Вісник Запорізького національного університету. 2015. № 3 (27). С. 151–158.

4. Письменна Т. В. Теоретичні основи управління фінансовими ризиками підприємства. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. 2015. Вип. 28. С. 100–106.

5. Письменна Т. В. Теоретичне підґрунтя функціонування і вітчизняна практика розвитку страхового ринку. Світ фінансів. 2016. Вип. 3 (48). С. 113–123.

6. Письменна Т. В. Управління збалансованістю страхового портфеля: дискурс в теорію та погляд на сучасну практику. Вісник Тернопільського національного економічного університету. 2016. Вип. 2. С. 90–101.

7. Письменна Т. В. Інвестиційні ризики страхових компаній крізь призму вітчизняної практики. Світ фінансів. 2017. Вип. 3 (52). С. 34–47. (Index Copernicus)

8. Письменна Т. В. Страхування фінансових ризиків суб’єкта господарювання: від теорії до практики. Економічний аналіз. 2017. Том 27, № 3. С. 151–158. (Index Copernicus)

9. Письменна Т. В. Практика антикризового фінансового управління в умовах збитковості економічної діяльності вітчизняних підприємств. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Економіка. Острог, 2018. № 9 (37). С. 152–156. (Index Copernicus)

10. Письменна Т. В. Необхідність фінансового менеджменту в контексті важливості його об’єктів. Вісник Одеського національного університету. Економіка. Одеса, 2018. Т. 23, Вип. 3 (68). С. 130–133. (Index Copernicus)

11. Письменна Т. В. Актуальні проблеми функціонування ринку фінансових послуг в Україні. Вісник Тернопільського національного економічного університету. Тернопіль, 2019. Вип. 2. С. 57–70. (Index Copernicus)

12. Письменна Т. В. Страхування як метод нейтралізації фінансових ризиків суб’єкта господарювання. Теорія і практика стратегічного управління розвитком галузевих і регіональних суспільних систем: матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (Івано-Франківськ, 11–13 жовтня 2017 р.,). Івано-Франківськ: підприємець Голіней О. М., 2017. С. 252–254.

13. Письменна Т. В. Прибуток підприємства у системі об’єктів фінансового менеджменту. Корпоративні фінанси: проблеми та перспективи інноваційного розвитку: зб. матеріалів ІI Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 12 жовт. 2018 р.). Київ: КНЕУ, 2018. С. 288–291.

14. Письменна Т. В., Кулина Г. М. Розвиток спільного інвестування в Україні та світі під впливом новітніх трендів фінансової глобалізації. Фінансово-кредитна система: проблеми та інновації: збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (Одеса, 11–12 квітня 2019 р.). Одеса: ОНЕУ, 2019. С. 31–34.

15. Письменна Т. В. Рівень проникнення страхування у системі показників оцінки безпеки страхового ринку України. Модернізація економіки: сучасні реалії, прогнозні сценарії та перспективи розвитку: матеріали міжнар. наук.-пр. конф. (Херсон, 25–26 квітня 2019 р.). Херсон: Видавництво ФОП Вишемирський В. С., 2019. С. 655–657.

16. Письменна Т. В. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Управління фінансовими ризиками суб’єктів господарювання». Тернопіль: ТНЕУ, 2014. 60 с.

17. Письменна Т. В. Методичні вказівки для вивчення дисципліни «Фінансовий менеджмент». Тернопіль: ВЦ «Вектор», 2015. 93 с.

18. Письменна Т. В. Методичні вказівки для вивчення дисципліни «Страхування». Тернопіль: ВЦ «Вектор», 2015. 70 с.

19. Письменна Т. В. Практикум з навчальної дисципліни «Управління фінансовими ризиками суб’єктів господарювання». Тернопіль: ВЦ «Вектор», 2016. 64 с.

20. Письменна Т. В. Навчально-методичні матеріали до вивчення дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів денної та заочної форм навчання галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» ступеня вищої освіти «Магістр». Тернопіль: Центр оперативної поліграфії, 2018. 100 с.

Спасів Наталія Ярославівна

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: професор

Кабінет: 11305

Телефон: 10-139

Електронна пошта: vladnat@gmail.com

Публікації:

1. Спасів Н.Я. Новелізаційні підходи до трактування сутності фінансових ризиків. Теоретико-методологічні домінанти формування та пріоритети розвитку ринку фінансових послуг: монографія за заг. ред. д.е.н., проф. О.В. Кнейслер. Тернопіль: ФОП Осадца Ю.В., 2017. 246 с. (особистий внесок автора: підрозд. 3.1, С. 157-170).

2. Спасів Н.Я. Теоретична концептуалізація формування та сучасний прагматизм фінансування об’єднаних територіальних громад. Світ фінансів. 2017. Випуск 3. С. 31-38. (

3. Фінанси підприємств: навч. посібник. 3-ге видання / М.О. Данилюк, І.Г. Фадєєва, Н.Я. Спасів, У.Я. Витвицька, І.М. Данилюк-Черних. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ. 2017. 188 с.

4. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: навч. посібник / О.В.Кнейслер, О.Р. Квасовський, Н.Я. Спасів, І.С. Гуцал. Тернопіль: Вектор. 2016. 388 с.

5. Spasiv N. Ja. Trends of economic and mathematical modeling renovation fixed assets companies. Geopolitical processes in the world today: Collection of scientific articles. «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education. Vienna. 25.11.2016. P. 176-179.

6. Спасів Н.Я. Теоретичні засади управління ризиками. Фінансові аспекти інноваційного розвитку нафтогазового комплексу України: монографія за заг. ред. Л.Т. Гораль, І.Г. Фадєєвої. Івано-Франківськ: ФОП Б. Кузів, 2016. 325 с. (особистий внесок автора: С. 264-270).

7. Місцеві фінанси: навч. посібник/ Н.Я. Спасів, Л.Т. Гораль, В.Ф. Мартинюк, Л.Р. Маринчак. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ. 2015. 328 с.

8. Спасів Н.Я. Моделювання процесу відтворення основного капіталу підприємств реального сектора економіки. Інтеграція економічних, технічних та інформаційних процесів: сучасний стан і перспективи розвитку: монографія за заг. ред. Л.М.Савчук. Дніпропетровськ: Герда. 2015. (особистий внесок автора: С. 465-474).

9. Спасів Н.Я. Фінансова криза та капітальні інвестиції: латентний вплив і загрози для національної економіки [Електронний ресурс]. Ефективна економіка. 2017. № 11. URL: www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5896 ( .

10. Спасів Н. Я. Фінанси об’єднаних територіальних громад: детермінанти та пріоритети розвитку : монографія. Тернопіль: ТНЕУ, 2018. 480 с.

11 Спасів Н. Я. Бюджетна децентралізація: вітчизняні візії та амбівалентні результати в контексті виконання доходів місцевих бюджетів. Фінансова децентралізація як засіб сталого розвитку регіонів: монографія / за заг. ред. Л.Т. Гораль. Івано-Франківськ. ІФНТУНГ. 2018. (особистий внесок автора: С. 95–107).

12. Спасів Н. Я. Інституціоналізм і неоінституціоналізм у формуванні теорії фінансів об’єднаних територіальних громад. Соціальні, економіко-правові та фінансові виклики в умовах глобальних трансформацій: монографія / за ред. Л. Гур’янової, В. Цибакової: Братислава-Харків: ВШЕМ – ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. (особистий внесок автора: С. 46–59).

13. Спасів Н. Я. Критеріальні ознаки територіальної громади: сучасні науково-методологічні контури. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка». 2018. № 10(38). С. 110–117. (

14. Спасів Н. Я. Територіальна громада: нукова систематизація дефінітивних характеристик. Еvropský časopis ekonomiky a managementu. Volume 4 Issue 5. 2018. P. 36–49. (міжнародне видання)

15. Spasiv N. Ya., Christopher Daniel Colell, Kneysler O. V., Fedorovych І. М. Structural-functional approach in the world-theoretical knowledge of territorial communities. Financial and credit activity:  problems of theory and practice. Vol 1, № 28. 2019. Р. 450-460. (особистий внесок автора: обґрунтовано науково-методичний підхід до визначення функцій територіальних громад, .

16. Спасів Н. Я. Об’єднана територіальна громада як новітній суб’єкт місцевого самоврядування: наукове пізнання. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. 2019. Вип. 33. С. 209–211. (

17. Спасів Н. Я. Система місцевого самоврядування: науковий потенціал пізнання. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2019. Вип. 23. С. 95–99. (

18. Спасів Н. Я. Синергетика як методологічний каркас пізнання об’єднаних територіальних громад. Регіональна економіка та управління. 2019. Вип. 1 (23). С. 203–212. (наукометричне видання)

19. Спасів Н. Я. Наукова парадигма фінансів об’єднаних територіальних громад: концепт побудови. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2019. Вип. 35. С. 154–158. (

20. Спасів Н. Я. Децентралізація та її роль у формуванні фінансів об’єднаних територіальних громад. Еvropský časopis ekonomiky a managementu. Volume 5 Issue 2. 2019. P. 195–208. (міжнародне видання)

21. Спасів Н. Я. Бюджетні видатки у забезпеченні функціонування фінансів ОТГ. Проблеми системного підходу в економіці. 2019. Вип. 2(70). Ч. 2. С. 86–97. (

22. Спасів Н. Я. Методичні підходи до оцінювання ризиків бюджетів об’єднаних територіальних громад. Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. 2019. Т. 24. Вип. 3(76). С. 178–184. (

23. Спасів Н. Я. Оцінювання структури бюджетів об’єднаних територіальних громад: вітчизняні реалії в умовах фінансової децентралізації. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2019. Вип. 25. Ч. 2. С.137–143. (

24. Спасів Н. Я. Бюджет об’єднаної територіальної громади: особливості формування в умовах поглиблення фінансової децентралізації. Регіональна економіка та управління. 2019. Вип. 2(24). С. 112–118. (наукометричне видання)

25. Спасів Н. Я. Функціонування фінансів ОТГ: проблематика в сучасних умовах. Еvropský časopis ekonomiky a managementu. Volume 5 Issue 3. 2019. Р. 90–95. 25. Спасів Н. Я. Оцінка структурних дисбалансів доходів бюджетів об’єднаних територіальних громад. Світ фінансів. 2019. Вип. 2(59). С. 75–86. (міжнародне видання)

26. Спасів Н. Я. Прагматизм оцінювання структури видатків бюджетів об’єднаних територіальних громад. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2019. № 3(108). С. 246–251. (

27. Спасів Н. Я. Компаративне оцінювання структури доходів бюджетів об’єднаних територіальних громад. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка». 2019. № 13(41). С. 66–74. (

28. Спасів Н. Я., Лютий І. О. Оцінка фінансової спроможності об’єднаних територіальних громад. Фінанси України. 2019. № 7(284). С. 92–112. (

29. Olga Kneysler, Nataliya Spasiv, Liliya Marynchak, Iryna Кhomyn. Deposit policy of ukrainian banks: current realities and prospects.“Banks and Bank Systems”, Issue 2, 2019. Volume 14 2019, pp. 76-88 : http://dx.doi.org/10.21511/bbs.14(2).2019.07

Стефанів Ігор Федорович

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: доцент

Кабінет: 11305

Телефон: 10-139

Електронна пошта: i.stefaniv@wunu.edu.ua

Публікації:

1. Стефанів І.Ф. Напрямки розвитку трастових послуг банків. // Теоретико-методологічні домінанти формування та пріоритети розвитку ринку фінансових послуг [Текст]: монографія / За заг. ред. д.е.н., проф. О.В. Кнейслер. / І.Ф. Стефанів – Тернопіль. – ФОП Осадца Ю.В. – 2017. – 246 с. (особистий внесок автора: підрозд. 4.2, С. 236-245).

2. Stefaniv І. Formation the company's effective financial policy // Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Тext]. Monograf. / edited by Doctor of Economics, Prof. Andriy Krysovatyy; Doctor of Economics, Prof. Andrzej Gospodarowicz. / I. Stefaniv – Wroclaw, 2017.

3. Фінансовий менеджмент: Навчально-методичні матеріали до вивчення дисципліни для студентів денної форми навчання галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», магістерської програми 071 «Міжнародний облік» [Текст] / О. Р. Квасовський, І. Ф. Стефанів; англ. мовою. – Тернопіль: Вектор, 2017. – 160 c.

4. Стефанів І.Ф. Напрямки нормалізації рівня фінансової стійкості суб’єкта господарювання. [Текст] / І.Ф. Стефанів // Світ фінансів. – 2017. – Випуск 3. – С. 83-92.

5. Стефанів І.Ф. Теоретичні основи управління фінансовими ресурсами малих підприємств [Текст] / І.Ф. Стефанів // Актуальні проблеми корпоративних фінансів та фінансових ринків: збірник студентських наукових праць / Відп. ред. О. В. Кнейслер. / І.Ф. Стефанів – Тернопіль : Вектор, 2017. – Том 1. – С. 58-60

6. Фінанси підприємств: Навчально-методичний комплекс з вивчення дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» / Квасовський О.Р., Костецький В.В., Стефанів І.Ф - Тернопіль: ТНЕУ, 2016. – 332 с.

7. Стефанів І.Ф. Напрямки удосконалення фінансової політики підприємств [Текст] / І.Ф. Стефанів // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – Випуск 13. – С. 542-547.

8. Стефанів І.Ф. Ефективність управління необоротними активами [Текст] / І.Ф. Стефанів // Формування єдиного європейського фінансового простору та розвиток світової фінансової думки: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, 25 травня 2016 р., Тернопіль / відповідальна за випуск О. В. Кнейслер. – Тернопіль: Вектор, 2016. – С. 100-104.

9. Стефанів І.Ф. Фінансовий стан підприємства: проблеми та шляхи його поліпшення [Текст] / І.Ф. Стефанів // Актуальні проблеми корпоративних фінансів та фінансових ринків в умовах глобалізації. Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів, молодих вчених Тернопіль, 12 квітня 2016 року. Тернопіль: Вектор, 2016. – С. 23-25.

10. Стефанів І.Ф. Сучасні реалії та напрямки розвитку фінансової політики підприємства // Управління фінансами суб’єктів господарювання в умовах глобальної трансформації [Текст] : монографія / За ред. І. С. Гуцала. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – 484 с. (особистий внесок автора: підрозд. 1.2, С. 39-53).

11. Стефанів І.Ф. Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України. Монографія \ За ред. В.Г. Дем’янишина. – Тернопіль: Економічна думка, 2014. – 467 с.

12. Стефанів І.Ф. Напрямки інтенсифікації розвитку трастових послуг в Україні. «Східна Європа: економіка, бізнес та управління». Випуск № 6 (17) , 2018. – С. 139-147

13. Стефанів І.Ф. Напрямки розвитку професійних фінансових та кредитних послуг в Україні. / Науково-практичний журнал "Інфраструктура ринку". 2019. № 36. с. 112-121.

Стецько Микола Васильович

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: доцент

Кабінет: 11305

Телефон: 10-139

Електронна пошта: m.stetsko@wunu.edu.ua

Публікації:

1. Стецько М.В. Інструментарій корпоративних облігацій у фінансуванні підприємств [Текст] / Стецько М.В. // Економічний аналіз. – 2017. – № 2. – Том. 27 – С. 57-67. .

2. Стецько М.В. Система регулювання ринку капіталів України: міжнародний вимір [Текст] / М.В. Стецько // Фінанси України. – 2017. – № 2. – С. 96-109. .

3. Стецько М.В. Активізація ринку капіталів у фінансуванні реального сектору економіки [Текст] / М.В. Стецько // Облік і фінанси. – 2017. – № 2 (76). .

4. Стецько М.В. Еволюція, сучасний стан і проблеми оподаткування фінансових результатів діяльності вітчизняних страхових компаній; Можливості імплементації зарубіжного досвіду оподаткування страховиків в Україні» / О.Р. Квасовський, М.В. Стецько // Теоретико-методологічні домінанти формування та пріоритети розвитку ринку фінансових послуг України [Текст]: монографія / За ред. д.е.н., проф. О. В. Кнейлер.. Тернопіль: ФОП Осадца Ю.В., 2017. – 246 с. – (особистий внесок автора: підрозд. 2.1, 2.2, С. 49-83).

5. Фінансовий ринок [Текст] : навч. посібник / Л.М. Алексеєнко, М.В. Стецько, П.М. Рендович, Г.М. Кулина [та ін.]. – Тернопіль : Паляниця В. А., 2016. – 190 с.

6. Стецько М.В. Фінансовий ринок України у контексті глобальної конкурентоспроможності [Текст] / М.В. Стецько // Економічний аналіз. – 2016. – №1. – Том. 25. – С. 158-168. .

7. Стецько М.В. Напрямки реформування системи регулювання ринку капіталів Україні [Текст] / М.В. Стецько // Світ фінансів. – 2016. – Випуск 4(49). – С. 95-107. .

8. Стецько М.В. Ринок акцій у формуванні структур корпоративного типу в економіці України [Текст] / М.В. Стецько // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – Випуск 10. – С. 860-865. .

9. Стецько М.В. До питання про формування ринку капіталів в Україні [Текст] / М.В. Стецько // Бізнес-Інформ. – 2016. – № 12. – С. 193-199. .

10. Стецько М.В., Луцишин О.О. Ринок фінансових послуг [Текст] : навчально-методичний комплекс з вивчення дисципліни. – Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2016. – 123 с.

11. Стецько М.В. Залежність ціни залучення капіталу корпоративним сектором економіки від кредитних рейтингів країни [Текст] / М.В. Стецько // Фінанси України. – 2015. – № 5. – С. 92-103 .

12. Стецько М.В. Вплив ймовірності дефолту на ставку витрат підприємства на позичений капітал [Текст] / М.В. Стецько // Фінанси України. – 2015. – № 8. – С. 88-100 .

13. Стецько М.В. Інститути спільного інвестування та їх роль в управлінні інноваційним розвитком України // Управління фінансами суб’єктів господарювання в умовах глобальної трансформації [Текст]: монографія / За ред. І.С. Гуцала. − Тернопіль: ТНЕУ, 2015. − 484 с. − (особистий внесок автора: підрозд. 3.3, С. 66-101).

14. Стецько М.В. Ринок фінансових послуг : навч. посіб. / Тернопіль, 2018. 273 с.

Федорович Ірина Михайлівна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Кабінет: 11305

Телефон: 10-139

Електронна пошта: irkafed@ukr.net

Публікації:

1. Fedorovych I. Structural-functional approach in the world-theoretical knowledge of territorial communities / Christopher Daniel Colell, O. V. Kneysler, N. Ya. Spasiv, I. M. Fedorovych // Financial and credit activity: problems of theory and practice. Vol 1, No 28 (2019). – С. 450-460. .

2. Федорович І. М. Моделювання інноваційного розвитку інтелектуальної ренти у вітчизняній економіці / І. Федорович, П. Бабій // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. - 2018. – Вип. 23. С.104-108.

3. Fedorovych I Institutional stock market traders: performance appraisal and development benchmarks /I. M. Fedorovych, P.S. Babiy // Problemy Profesjologii: półrocznik poświęcony problemom rozwoju zawodowego człowieka. – Zielona góra, 2018. – № 2. – Р.195-205. (іноземне наукове видання)

4. Fedorovych I. World experience of functioning of stock market participants and the possibilities of adapting it to domestic realities /I. M. Fedorovych // Ефективна економіка. – 2018. – №10. [Електронне видання] – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/10_2018/36.pdf

5. Fedorovych I. Taxation features of agricultural producers// Modern tendencies of fiscal policy in European economic space : Monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler et al. ; edited by Doctor of Economics, Prof. Andriy Krysovatyy. – Ternopil: TNEU, 2017. – P.323-330.

6. Федорович І. М. Проблеми та перспективи розвитку діяльності інституційних інвесторів на фінансовому ринку України / І. Федорович //Світ фінансів. – Тернопіль: ТНЕУ, 2017.– Випуск 3 .

7. Федорович І.М. Теоретичні та практичні засади реалізації медичного страхування в Україні / І. Федорович // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент»: збірник наукових праць. – Одеса, 2017. – Вип. 23. –Ч. 2. – С.76-80 .

8. Федорович І.М. Проблеми та перспективи розвитку фондового ринку України в умовах фінансової глобалізації / І. Федорович // Теоретико-методологічні домінанти формування та пріоритети розвитку ринку фінансових послуг України : монографія / За ред. д.е.н., проф. О. В. Кнейслер. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – C.38-48.

9. Федорович І.М. Формування та обслуговування державного боргу України / І. Федорович // Архітектоніка управління збалансованим розвитком національної економіки/ кол. монографія за ред. д.е.н., проф. Желюк Т.Л. – Тернопіль : Крок, 2017. –C.204-226.

10. Федорович І.М. Нові підходи до модернізації обслуговування державного боргу України з врахуванням міжнародних стандартів / І. Федорович //Формування ринкової економіки в Україні: збірник наукових праць. – Видавництво Львівського національного університету імені Івана Франка, 2016. – Вип. 35. С.258-264 .

11. Федорович І.М. Методичні та практичні засади оцінювання боргової безпеки України / І. Федорович // Ефективна економіка. – 2016. – №9. [Електронне видання] – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5148 .

12. Федорович І.М. Економічна природа та причини формування державного боргу/ І. Федорович //Наука молода: зб. наук. праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015.– Випуск 23. – С. 103-111. .

13. Fedorovych I Conceptual approaches to crisis management of public debt in the developing countries /I. M. Fedorovych, O. M. Karapetian // The USA Journal of Applied Sciences. – New York: «CIBUNET Publishing», 2015.– № 2 – P.71-76.

Дідуник Тетяна Анатоліївна

Посада: старший лаборант кафедри

Кабінет: 11305

Телефон: 10-139

Електронна пошта: kaf.fshs@wunu.edu.ua